Download (pdf)


Wanneer u WeGo autodeeldiensten gebruikt, vertrouwt u ons met uw persoonlijke gegevens. In dit Privacybeleid willen we u duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen, daarom gebruiken wij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig. In alle gevallen gedraagt ​​WeGo B.V. zich conform de toepasselijke wetgeving, volgens de algemene verordening gegevensbescherming.

Dit houdt in dat we:

 • Uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze worden verstrekt. Deze doeleinden en het type persoonlijke gegevens worden beschreven in dit beleid
 • De verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Expliciete toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken indien nodig voor verwerking
 • Zorgen voor de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen
 • Uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden, tenzij dit essentieel is voor de uitvoering van de doeleinden
 • Op de hoogte zijn van uw rechten, u hierover informeren en deze respecteren

Als WeGo B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op als u nog vragen heeft.

Informatie die we verzamelen

We gebruiken de informatie die we van onze services verzamelen om deze aan te bieden, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren voor WeGo en onze gebruikers. We verzamelen geen gevoelige persoonlijke informatie over vertrouwelijke medische feiten, raciale of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuigingen of seksualiteit.

We verzamelen informatie op de volgende manieren:

 • Informatie die u ons geeft, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Informatie die we krijgen van ons gebruik van de WeGo-services, zoals:
  • Log informatie:
   Wanneer u onze services gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie in serverlogboeken en slaan deze op. Dit omvat maar is niet beperkt tot:

   • details over hoe u onze service hebt gebruikt
   • telefonie-loginformatie, zoals uw telefoonnummer, tijd en datum of oproepen naar onze helpdesk, de duur van deze oproepen
   • internetprotocol-adres van uw smartphone bij gebruik van de WeGo-app
   • browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw bezoeken
   • cookies die uw browser uniek kunnen identificeren
  • Locatie-info:
   Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij informatie over uw werkelijke locatie verzamelen en verwerken. We gebruiken verschillende technologieën om de locatie te bepalen, inclusief IP-adres, GPS en andere sensoren.
  • Locatie-opslag:
   We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) lokaal op uw apparaat verzamelen en opslaan met behulp van mechanismen zoals webopslag van browsers en cache van app-gegevens.
  • Google Analytics:
   WeGo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe haar diensten en website worden gebruikt. WeGo gebruikt Google Analytics-cookies, heeft een verwerkersovereenkomst met Google, maskeert het 4e IP-adresoctet van de gebruiker, heeft ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Zie bijlage A voor een gedetailleerd overzicht van welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe deze wordt bewaard.

Hoe we informatie gebruiken die we verzamelen:

 • We gebruiken de informatie die we van onze services verzamelen om deze aan te bieden, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren voor WeGo en onze gebruikers. We gebruiken deze informatie ook om u verschillende mogelijkheden aan te bieden zoals:
  • Alleen voertuigen tonen die beschikbaar zijn om geboekt te worden
  • Alleen de beschikbare voertuigen op loopafstand te laten zien
  • Toont eerder gebruikte voertuigen boven aan de lijst bij het maken van een reservering
  • Het genereren van facturen met uw gegevens al ingevuld
 • Wij verwerken uw persoonlijke informatie en de informatie die we verzamelen van onze diensten binnen de EU.

Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens

 • Telkens wanneer u onze services gebruikt, proberen we u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Als die informatie onjuist is, willen we u de mogelijkheid geven om deze aan te passen of te verwijderen – tenzij wij deze informatie nodig hebben voor wettelijke of bedrijfsredenen.
 • We willen onze services zodanig onderhouden dat informatie wordt beschermd tegen onbedoelde of kwaadwillige vernietiging. Daarom kunnen we de bestanden niet onmiddellijk van onze actieve servers verwijderen en kunnen we geen informatie van onze back-upsystemen verwijderen.

Informatie die we delen

Wij delen geen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties en individuen buiten WeGo, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • Met Fleet Managers
  Indien uw WeGo-account wordt beheerd door uw Fleet Manager, dan heeft uw Fleet Manager toegang tot uw WeGo-accountinformatie (inclusief persoonlijke gegevens). Uw Fleet Manager kan mogelijk:

  • Statistieken bekijken over uw account, zoals statistieken over het gebruik van de service voor autodelen
  • Uw wachtwoord veranderen
  • Opschorting of beëindiging van uw accounttoegang
  • Toegang krijgen tot informatie die is opgeslagen als onderdeel van uw account
  • Uw accountgegevens ontvangen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar overheidsverzoek
  • De mogelijkheid van u beperken om informatie of privacy-instellingen te verwijderen of te bewerken
 • Voor externe verwerking
  Wij verstrekken persoonlijke informatie aan onze vertrouwde sub-processors om deze voor ons te verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 • Om juridische redenen
  We zullen persoonlijke informatie delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten WeGo als we te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:
   • Te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar overheidsverzoek
   • Toepasselijke Servicevoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen
   • Fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken
   • Schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van WeGo, onze gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals vereist of toegestaan ​​door de wet

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie publiekelijk delen om trends in ons marketingmateriaal te laten zien over het algemene gebruik van ons autodeelplatform.

Als WeGo betrokken is bij een fusie, overname of verkoop, zullen we doorgaan met het waarborgen van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen voordat persoonlijke informatie wordt overgedragen of wordt onderworpen aan een ander privacybeleid.

WeGo deelt geen persoonlijke gegevens met een sub-verwerker zonder een sub- verwerkersovereenkomst die voldoet aan de algemene verordening gegevensbescherming.

Informatiebeveiliging

We werken hard om WeGo en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van informatie die we bezitten. Met name:

 • We versleutelen veel van onze services met Secure Socket Layer.
 • We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, om te waken tegen ongeoorloofde toegang tot systemen.
 • We beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot medewerkers, contractanten en agenten van WeGo die deze informatie nodig hebben om deze voor ons te verwerken en die onderworpen zijn aan strikte contractuele geheimhoudingsverplichtingen. Als ze niet aan deze verplichtingen voldoen, worden ze hierop aangesproken en kan het contract beëindigd worden.

Wanneer dit privacybeleid van toepassing is

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door WeGo B.V. Ons privacybeleid is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of personen die aan onze services zijn gekoppeld. Ons privacybeleid dekt niet de informatiepraktijken van andere bedrijven en organisaties die reclame maken voor onze services.

Naleving en samenwerking met regelgevende instanties

We evalueren regelmatig onze naleving van ons privacybeleid. We houden ons ook aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om op te volgen. We werken samen met de juiste regelgevende instanties, inclusief lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

Recht van vergetelheid

Nieuw onder GDPR is het recht van een gebruiker om door de WeGo-dienst via de Fleet Manager te worden ‘vergeten’. Omdat fysiek verwijderen niet mogelijk is, zullen we in plaats daarvan de profielgegevens van de gebruiker anonimiseren.

Een aanvraag zal binnen maximaal 8 weken worden voltooid om rekening te houden met een periode voor het ontvangen van eventuele boetes en het sluiten van alle facturen. Rapporten die beschikbaar zijn voor juridische / belasting- / kostendoeleinden zijn na de aanvraag niet meer beschikbaar voor deze gebruiker.

Facturen blijven in WeGo Backoffice omdat er een wettelijke verplichting is om facturen te houden voor fiscale en juridische doeleinden.

De bewaring van WeGo-servicegegevens voor back-ups is 4 weken, de maximale doorlooptijd om te worden ‘vergeten’ is dus in totaal 12 weken.

Recht op data portabiliteit

Nieuw bij AVG is ook het recht van een gebruiker om zijn informatie te laten exporteren vanuit de WeGo-services. De gebruiker kan zijn historische boekingsinformatie exporteren via de WeGo Backoffice.

Dataretentie

WeGo B.V. slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is bij wet of voor doeleinden van verwerking. WeGo deactiveert automatisch een gebruikersaccount wanneer deze 2 jaar lang niet gebruikt is. 2 jaar na deactivatie wordt de gebruikersdata van deze gebruikersaccount automatisch geanonimiseerd.

Veranderingen

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen uw rechten onder dit Privacybeleid niet verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen wijzigingen in het Privacybeleid in de WeGo-app plaatsen en we zullen ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief bewaren voor uw beoordeling.

 

Bijlage A

Gebruikersnaam

Unieke ID van een gebruiker die nodig is om te kunnen inloggen op de WeGo-services. Omdat de gebruiker zelf deze gebruikersnaam kan bepalen, kan dit persoonlijke informatie bevatten (meestal een e-mailadres).

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast

E-mailadres

Het e-mailadres wordt gebruikt voor:

 • Communicatie tijdens de verschillende processen bij het gebruik van de WeGo-diensten, zoals bevestigingen van gemaakte reserveringen, gemaakte reizen, status van de gebruiker, facturering
 • Marketingdoeleinden (nadat toestemming is gegeven)

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast

Voornaam

Middelnaam

Achternaam

Deze velden worden samen gebruikt om de gebruiker de juiste naam te geven om:

 • Correcte facturen aan te maken, geadresseerd aan de juiste persoon.
 • Identificeren van de gebruiker in rapporten voor beheerders.

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummer toevoeging

Postcode

Woonplaats

Het thuisadres van de gebruiker wordt gebruikt om:

 • Correcte facturen aan te maken, geadresseerd aan de juiste persoon

(Optioneel, maar verplicht wanneer aan de gebruiker moet worden gefactureerd)

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast

Telefoonnummer

Gebruikt om Fleet Managers in contact te brengen met de Gebruiker om redenen die verband houden met de geleverde Dienst (optioneel)

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast

Mobiel nummer

Gebruikt om Fleet Manager in contact te brengen met de gebruiker om redenen die verband houden met de geleverde Dienst

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast

Boekingsinformatie

Een voertuig kan alleen door de gebruiker worden gebruikt bij het maken van een boeking. Deze informatie wordt gebruikt om:

 • De duur en afstand die gereden wordt door de gebruiker te bepalen
 • Op basis van deze informatie de kosten voor het gebruik van het voertuig te bepalen
 • De kosten vervolgens toe te wijzen aan de juiste gebruiker
 • Een fout of probleemsituatie te analyseren om de gebruiker te helpen of om het systeem te verbeteren
 • Informatie te gebruiken voor rapportage voor zowel de Fleet Manager als de gebruiker en kan worden gebruikt om aan te geven of het gebruik van het voertuig voor privé- of zakelijk gebruik is voor fiscale rapportage

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken maar niet worden aangepast

Locatie informatie

Bij gebruik van een voertuig wordt de locatie om de 20 seconden bepaald, die via een boeking aan de gebruiker is gerelateerd.

De locatie van het Voertuig, in relatie tot de Gebruiker, wordt gebruikt:

 • Bepaal de afstand en de duur van het voertuig dat door de gebruiker wordt gebruikt
 • Bepaal de gemiddelde gereden snelheid door de gebruiker
 • Op basis van deze informatie worden de kosten voor het gebruik van het voertuig bepaald
 • De kosten kunnen vervolgens worden toegewezen aan de juiste gebruiker
 • Analyseer een fout of probleemsituatie om de gebruiker te helpen of om het systeem te verbeteren

 

Bij het instellen van de WeGo-service kan de toegankelijkheid tot deze informatie worden beperkt tot geselecteerde Fleet Manager(s)

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken maar niet worden aangepast

Rijbewijsnummer

Rijbebewijs geboortedatum

Dit kan door Fleet Manager worden vereist om de persoon die een voertuig wil gebruiken te identificeren en te valideren (optioneel)

 

Deze informatie kan niet door de gebruiker worden bekeken of aangepast

IBAN-nummer / BIC-code

Het bankrekeningnummer en de BIC-code kunnen vereist zijn om de WeGo-services te gebruiken bij het gebruik van automatische incassomethoden (optioneel)

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken en aangepast

Gebeurtenisregistratie-informatie

Alle activiteit die een gebruiker uitvoert met behulp van het WeGo-systeem wordt vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt in geval van problemen oplossen of om het systeem te verbeteren.

 

Deze informatie kan niet door de gebruiker worden bekeken of aangepast

Facturen

Persoonlijke informatie van Gebruiker wordt gebruikt in Facturen en rapporten. Facturen worden voor juridische doeleinden in het systeem bewaard.

 

Deze informatie kan door de gebruiker worden bekeken maar niet worden aangepast